Prijemni.infostud.com
 • 1. Pod društvenom delatnošću podrazumeva se?
 • 2. Prema stepenu prisnosti među članovima, društvene grupe se dele na:
 • 3. Moderan razvojni proces koji omogućuje sve veće međusobne ekonomske, političke, kuturne i sve druge povezanosti savremenog sveta naziva se:
 • 4. Kakav je metod multivarijantne analize?
 • 5. Relativno trajne skupine ljudi, povezane zajedničkim društvenim delovanjem, poreklom i društvenim položajem nazivaju se:
 • 6. Nаtаlitet i mortаlitet predstаvljаju:
 • 7. U islamskoj veri ne postoje sveštenici kao u hrišćanstvu i budizmu, već samo učeni ljudi koji tumače verske spise u džamiji. Kako se zovu ti učeni ljudi?
 • 8. Mesto koje pojedincu ili grupi pripada u vertikalnoj strukturi društva, odnosno odgovarajući udeo u raspodeli osnovnih društvenih dobara (materijalnog bogatstva, društvene moći i društvenog ugleda), se zove:
 • 9. Šta je konformizam?
 • 10. Sociolozi su, odavno, uočili da je mala i dobro organizovana grupa skoro uvek moćnija od veće, loše organizovane grupe. Robert Mihels ovo je nazvao:
 • 11. Navedite osnovne tipove morala
 • 12. Koji mislioci su postavili temelje Sociologije kao nauke sredinom 19. veka?
 • 13. Liberalno shvatanje elita zastupao je:
 • 14. Nacija predstavlja?
 • 15. Šta je stvaralački moral?