Prijemni.infostud.com
 • 1. Shvatanje da su zemlje Evrope u svakom civilizacijskom pogledu nadmoćnije, superiornije od svih drugih zemalja naziva se:
 • 2. Složena i višefunkcionalna društveno-prostorna skupina koja nastaje vezivanjem pojedinaca i grupa za određenu teritoriju naziva se:
 • 3. Šta je filozofija?
 • 4. Šta je kič?
 • 5. Etnička zajednica prvobitnog, pretcivilizacijskog društva, u kojem još ne postoji država kao globalna organizacija naziva se:
 • 6. Šta je tehnokratija?
 • 7. Dionizijevski kult starih Grka odlikuje se naglašavanjem:
 • 8. Relativno uređena i trajna skupina društvenih pojava, celina društvenih delovanja i ponašanja, društvenih odnosa, grupa, organizacija i ustanova naziva se:
 • 9. U kојi mоdеl vеrtikаlnе strukturе društvа spаdа pоdеlа nа viši, viši srеdnji, niži srеdnji i niži slој?
 • 10. Jedan od pravaca u sociologiji je:
 • 11. U dosadašnjoj istoriji sociologije uobličena su tri osnovna teorijska stanovišta koja se, uslovno, mogu označiti kao:
 • 12. U svakoj kulturi postoji jezik koji je propisan i on se zove:
 • 13. Pojam koji izražava kulturnu posebnost jednog društvenog sloja i grupe u kulturnom ponašanju naziva se:
 • 14. Skup logički povezanih i iskustveno proverenih stavova, kojima se usmerava dalje istraživanje i omogućava celovito, racionalno objašnjenje i predvidjanje društvenih pojava se zove:
 • 15. Podelu rada kao osnovu svoje koncepcije društva imali su?