Prijemni.infostud.com
 • 1. Ko je upravljao Kraljevinom Jugoslavijom do punoletstva kralja Petra II?
 • 2. Grci prelaze sa rodovskog na klasno društvo u:
 • 3. Prаvо zаštitе hrišćаnа u Тurskој Rusiја је dоbilа:
 • 4. Silama Antante u Prvom svetskom ratu je prišla i sledeća država:
 • 5. Napoleon je umro na ostrvu:
 • 6. Proglašenju Sretenjskog ustava 1835. godine prethodila je buna koja se zvala:
 • 7. Grad koji je osnovao koloniju, naziva se?
 • 8. Bitka kod Leuktre (371. godina pre n.e.) vođena je između grčkih država - polisa oko hegemonije u helenskom svetu. U njoj su se sukobile vojske:
 • 9. Dеlski sаvеz је prеrаstао u Аtinski pоmоrski sаvеz:
 • 10. Koje godine je usledila čuvena opsada Carigrada i neuspeli pokušaj Avara i Slovena da zauzmu vizantijsku prestonicu?
 • 11. Vlada Kraljevine Srbije i jugoslovenski odbor sačinili su, 1917. godine,sporazum i potpisali dokument koji nosi naziv:
 • 12. Ime poslednjeg predsednika Jugoslovenske vlade u Londonu je:
 • 13. Načelnik štaba Vrhovne komande srpske vojske u vreme proboja Solunskog fronta 1918. godine bio je:
 • 14. „Nоvа Srbiја“ i „Slаvеnоsrbiја“ su tеritоriје kоје su Srbi 1751/1752. gоdinе nаsеlili u:
 • 15. Vojna krajina bila je potčinjena: