Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Školarina

Iznos školarine za jednu školsku godinu osnovnih studija je 129.000 DIN za državljane Republike Srbije i 3.500 EUR za strane državljane. Za studente studijskog programa Matematika, modul Profesor matematike i računarstva, koji su državljani Republike Srbije, u školskoj 2016/17. godini se odobrava stimulativni popust u iznosu od 9.000 DIN (t.j. 150 DIN po upisanom ESPB).

 

Bodovanje

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

Broj bodova potreban za upis na Matematički fakultet, pregled 2010-2015.

 

Prijava kandidata na konkurs 

Prijava kandidata odvija se u dve faze – prva je elektronsko evidentiranje preko veb-a, a druga prijavljivanje i predaja dokumenata na šalteru Fakulteta.

U slučaju problema sa prijavljivanjem ili nejasnoća, kontaktirajte našu tehničku podršku na: upis2016@matf.bg.ac.rs ili +381(0)648650179

 

Prijemni ispit

  • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
  • Na prijemnom ispitu ima 20 zadataka.
  • Tačan odgovor nosi 3 poena.
  • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
  • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
  • Zaokruživanje odgovora „ne znam“ nosi 0 poena.

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita.

 

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Matematički fakultet 330 105 435 906 129.000 3.500 EUR 0
Astronomija i astrofizika 20 5 25 0 129.000 3.500 EUR 0
Informatika 105 55 160 0 129.000 3.500 EUR 0
Matematika 205 45 250 0 129.000 3.500 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Matematički fakultet 2 3 5 0 129.000 3.500 EUR 0
Astronomija i astrofizika 0 1 1 0 129.000 3.500 EUR 0
Informatika 0 1 1 0 129.000 3.500 EUR 0
Matematika 2 1 3 0 129.000 3.500 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23.06.2017. 6500 28.06.2017. 28.06.2017. 03-05.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog