Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkurs za upis studenata u I godinu studija školske 2016/2017

 

Upis u III upisnom roku

Preostala slobodna mesta po studijskim programima: 

Prijem dokumenata u utorak 20. i sredu 21. septembra od 10-14h u Studentskoj službi fakulteta.

Polaganje prijemnog ispita iz fizike ili iz matematike u četvrtak 22. septembra u 10h, cara Dušana 13.

Žalbe u petak 23. septembra od 10-12 h. Objavljivanje konačnih listi u petak u 14h.

Upis primljenih kandidata u ponedeljak 26. septembra od 10-13h u Studentskoj službi fakulteta.

Upis kandidata koji su prijemni položili na drugom fakultetu u trećem upisnom roku će se vršiti u ponedeljak 26. septembra u 13h u Studentskoj službi fakulteta.

Pored dokumenata potrebnih za upis, ovi kandidati treba da ponesu sa sobom potvrdu u položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu sa brojem osvojenih bodova.

 

Prijava 

Za upis u prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.

Za prijavu je potrebno:

 • Prijavni list (ovde možete pogledati šifrarnik srednjih škola)
 • fotokopija svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice)

Kandidati koji se prijavljuju na osnovu programa afirmativnih mera, prilažu još i potpisane izjave i to:

Kandidati srpske nacionalnosti koji su državljani susednih zemalja prilikom prijave podnose još i: 

 

Prijemni ispit

Svi prijavljeni kandidati polažu po izboru prijemni ispit iz fizike ili matematike, ili oba, u kom slučaju se boduje bolji rezultat. Kandidati koji su tokom trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri pojedninačne nagrade na republičkom takmičenju iz fizike ili matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Prijemni ispit je pismeni i traje 3 sata. Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš) i potvrdu o predatim dokumentima (sa brojem prijave). Kandidati na prijemnom ispitu dobijaju vežbanku i hemijsku olovku. Test je zatvorenog tipa, sastoji se od 20 zadataka sa ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan tačan. Zadaci se rešavaju u vežbanci, a zatim se zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora na testu.

NAPOMENA: Radi efikasnijeg rešavanja određenog tipa zadataka, kandidati na prijemni ispit treba da ponesu i kalkulator.

Zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.

 

Rang lista

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Prioritet prilikom rangiranja imaju kandidati koji su se prijavili na dati studijski program, dok se ostali kandidati rangiraju na preostala mesta na tom studijskom programu.

Najveći mogući broj bodova koje kandidat može da osvoji je 100. Opšti uspeh u srednjoj školi nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta kao i ocene iz vladanja. Prijemni ispit donosi maksimalno 60 poena.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi određenog studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda. Za upis na samofinansiranje neophodno je ostvariti ukupno 31 bod.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo žalbe.

 

Upis

Dokumenta potrebna za upis:

 • indeks (dobija se na Fakultetu)
 • 2 obrasca ŠV-20 (možete ga odštampati ovde ili dobiti na Fakultetu)
 • originali svedočanstava sva četiri razreda srednje škole
 • original diplome o položenom maturskom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa uplaćenih na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice) i to 1.600 dinara za budžetske studente, a 3.100 dinara za samofinansirajuće studente
 • za samofinansirajuće studente dokaz o uplati I rate školarine na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara i može se platiti u 4 rate).


Upis kandidata koji su prijemni ispit položili na drugom fakultetu

Fizički fakultet priznaje prijemni ispit iz matematike ili fizike položen na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ti kandidati će se upisivati po zavšetku upisa primljenih kandidata, ukoliko ostane slobodnih mesta.

Pored dokumenata potrebnih za upis, kandidati treba da ponesu sa sobom potvrdu o položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu sa brojem osvojenih bodova.

 

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fizički fakultet 140 15 155 148 60.000 2.650 EUR
Meteorologija 25 5 30 0 60.000 2.650 EUR
Opšta fizika 25 0 25 0 60.000 2.650 EUR
Primenjena i kompjuterska fizika 40 10 50 0 60.000 2.650 EUR
Teorijska i eksperimentalna fizika 50 0 50 0 60.000 2.650 EUR

Upisne kvote

Drugi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fizički fakultet 31 7 38 22 60.000 2.650 EUR
Meteorologija 5 1 6 1 60.000 2.650 EUR
Opšta fizika 12 0 12 5 60.000 2.650 EUR
Primenjena i kompjuterska fizika 11 6 17 12 60.000 2.650 EUR
Teorijska i eksperimentalna fizika 3 0 3 4 60.000 2.650 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
22-23.6.2016. 3000 27-28.6.2016. 30.6.2016. 11-12.07.2016.

Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
1-2.9.2016. 3000 5-6.9.2016. 7.9.2016. 14.9.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog