Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis kandidata koji su položili prijemni na drugom fakultetu/Prvi upisni rok

Na preostala slobodna mesta upis kandidata koji su položili prijemni na drugom fakultetu vršiće se u petak 14. juli u 10 časova u Studentskoj službi Fakulteta (Cara Dušana 13, prizemlje, soba br. 1)

Pored dokumenata potrebnih za upis, kandidati sa sobom treba da ponesu i potvrdu  o položenom prijemnom ispitu iz fizike ili matematike  na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa brojem osvojenih bodova.

Smer

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Opšta fizika (A)

13

0

13

Teorijska i eksperimentalna fizika (B)

19

0

19

Primenjena i kompjuterska fizika (C)

28

8

36

Meteorologija (M)

11

5

16

 

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih studija Fizički fakultet upisuje 140 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 15 studenata koji plaćaju školarinu. Za upis u prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.

 

Kalendar upisa za školsku 2017/18 godinu

Prijem dokumenata sreda 21. juni i četvrtak 22. juni od 10 do 14 časova u Studentskoj službi Fakulteta (Cara Dušana 13, prizemlje, soba 1)
Polaganje prijemnog ispita iz fizike ponedeljak, 26. juni u 14 časova u sali 61, Cara Dušana 13
Polaganje prijemnog ispita iz matematike utorak, 27. juni u 14 časova u sali 61, Cara Dušana 13
Rezultati prijemnog ispita (preliminarna rang lista) sreda, 28. juni
Primedbe na preliminarnu rang listu četvrtak 29. juni
Donošenje rešenja po žalbi petak 30. juni
Konačna rang lista Fakulteta ponedeljak, 3. juli
Upis primljenih kandidata ponedeljak 10. juli i utorak 11. juli od 10 do 14 časova u Studentskoj službi Fakulteta
Upis kandidata koji su ostali ispod crte - PROZIVKA utorak 11. juli u 14 časova u Studentskoj službi Fakulteta
Upis kandidata koji su položili prijemni na drugom fakultetu petak 14. juli od 10 časova u Studentskoj službi Fakulteta

 

Prijava 

Za prijavu je potrebno:

 • Prijavni list (ovde možete pogledati šifarnik srednjih škola)
 • fotokopija svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice)

Kandidati koji se prijavljuju na osnovu programa afirmativnih mera, prilažu još i potpisane izjave i to:

Kandidati srpske nacionalnosti koji su državljani susednih zemalja prilikom prijave podnose još i: 

 

Prijemni ispit

Svi prijavljeni kandidati polažu po izboru prijemni ispit iz fizike ili matematike, ili oba, u kom slučaju se boduje bolji rezultat. Kandidati koji su tokom trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri pojedninačne nagrade na republičkom takmičenju iz fizike ili matematike oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Prijemni ispit je pismeni i traje 3 sata. Na ispit je potrebno poneti dokaz o identifikaciji (lična karta ili pasoš) i potvrdu o predatim dokumentima (sa brojem prijave). Kandidati na prijemnom ispitu dobijaju vežbanku i hemijsku olovku. Test je zatvorenog tipa, sastoji se od 20 zadataka sa ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan tačan. Zadaci se rešavaju u vežbanci, a zatim se zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora na testu.

NAPOMENA: Radi efikasnijeg rešavanja određenog tipa zadataka, kandidati na prijemni ispit treba da ponesu i kalkulator.

Zadaci sa prijemnih ispita prethodnih godina.

 

Rang lista

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu, a na osnovu jedinstvene rang liste koja se formira za svaki studijski program posebno, prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Prioritet prilikom rangiranja imaju kandidati koji su se prijavili na dati studijski program, dok se ostali kandidati rangiraju na preostala mesta na tom studijskom programu.

Najveći mogući broj bodova koje kandidat može da osvoji je 100. Opšti uspeh u srednjoj školi nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Ne računaju se ocene fakultativnih predmeta kao i ocene iz vladanja. Prijemni ispit donosi maksimalno 60 poena.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi određenog studijskog programa do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda. Za upis na samofinansiranje neophodno je ostvariti ukupno 31 bod.

Na preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo žalbe.

 

Upis

Dokumenta potrebna za upis:

 • indeks (dobija se na Fakultetu)
 • 2 obrasca ŠV-20 (možete ga odštampati ovde ili dobiti na Fakultetu)
 • overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda srednje škole (originali na uvid)
 • overena fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (originali na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa uplaćenih na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (primer popunjene uplatnice) i to 1.600 dinara za budžetske studente, a 3.100 dinara za samofinansirajuće studente
 • za samofinansirajuće studente dokaz o uplati I rate školarine na žiro račun Fizičkog fakulteta br. 840-1984666-87 (školarina za samofinansirajuće studente iznosi 60.000 dinara i može se platiti u 4 rate).


Upis kandidata koji su prijemni ispit položili na drugom fakultetu

Fizički fakultet priznaje prijemni ispit iz matematike ili fizike položen na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ti kandidati će se upisivati po zavšetku upisa primljenih kandidata, ukoliko ostane slobodnih mesta.

Pored dokumenata potrebnih za upis, kandidati treba da ponesu sa sobom potvrdu o položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu sa brojem osvojenih bodova.

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Fizički fakultet 140 15 155 110 60.000 2.650 EUR 0
Meteorologija 25 5 30 19 60.000 2.650 EUR 0
Opšta fizika 25 0 25 13 60.000 2.650 EUR 0
Primenjena i kompjuterska fizika 40 10 50 28 60.000 2.650 EUR 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 50 0 50 50 60.000 2.650 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-22.06.2017. 3000 26-27.06.2017. 28.06.2017. 10-11.07.2017.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva