Prijemni.infostud.com

Konkurs

za prijem studenata na osnovne strukovne studije 

Na prvu godinu studija TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija (u daljem tekstu: VIŠSS) upisaće u drugom konkursnom roku u školskoj 2015/2016. godinu ukupno 77 studenata i to:

 • 270 studenata koji se finansiraju iz budžeta;
 • 50 studenata koji plaćaju školarinu.

Po studijskim programima vršiće se upis studenata u sledećem broju:

Studijski program Broj studenata
koji se finansiraju iz budžeta koji plaćaju školarinu
1. Drumski i gradski saobraćaj 110 20
2. Zaštita od požara i spasavanje 55 10
3. Bezbednost i zdravlje na radu 55 10
4. Mašinsko inženjerstvo 25 - proizvodno inženjerstvo 5 - proizvodno inženjerstvo
25 - procesna teh. i termotehnika 5 - procesna teh. i termotehnika

 

Pravo upisa imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije objavljenoj u „Sl. glasnik RS“, br. 50/2016 od 03.06.2016.god., Škola će u školskoj 2016/2017 godini upisati u prvu godinu osnovnih strukovnih studija dodatni broj studenata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava, ukoliko ispunjavaju uslove iz Zakona o visokom obrazovanju - i to:

 • 3 studenta sa invaliditetom;
 • 3 studenta pripadnika romske nacionalnosti;
 • 3 studenta koji su državljani Republike Srbije a koji su u školskoj 2015/2016 godini srednju školu završili u inostranstvu.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike.

Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose sledeća dokumenta:

 • popunjena prijava za upis (obrazac prijave se preuzima u Skriptarnici Škole);
 • fotokopija izvoda iz matečne knjige rođenih;
 • fotokopija svedočanstava za sve završene razrede srednje škole;
 • fotokopija diplome srednje škole;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnice).

Za sva dokumenta koja se podnose u fotokopiji, donosi se original na uvid.

 

Prvi konkursni rok

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se 27., 28., i 29. juna 2016. godine od 10:30 do 13:30 časova. 

Raspored polaganja prijemnog ispita biće oglašen u VIŠSS 01. jula 2016. godine u 14:00 časova. 

Prijemni ispit iz matematike polaže se 04. jula 2016. godine od 10:30 časova (na ispit obavezno poneti ličnu kartu ili pasoš). 

Preliminarna rang lista kandidata objaviće se 07. jula 2016. godine u 12:00 časova i istog dana kandidati imaju pravo uvida u svoje zadatke i razgovar sa članovima Komisije u periodu od 15:00 do 16:00 časova. 

Konačna rang lista kandidata objaviće se narednog dana, 08. jula 2016. god. u 10:00 časova. 

Upis primljenih kandidata obaviće se 08., 11., 12., 13., 14. i 15. jula 2016. godine od 10:30 do 13:30 časova.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

 1. original srednjoškolskih dokumenata (svedočanstva i diploma);
 2. original izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. dva popunjena ŠV-20 obrasca (obrasci se preuzimaju u Skriptarnici Škole);
 4. studentska knjižica (indeks- preuzima se iz skriptarnice)
 5. dve fotografije 3,5 h 4,5 cm;
 6. popunjen anketni list (preuzima se u skriptarnici Škole);
 7. za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine (uplatnica)

Napomena: Studenti koji plaćaju školarinu, istu mogu platiti jednokratno, ili u dve jednake rate od kojih se prva plaća prilikom upisa, a druga najkasnije do početka drugog semestra.

Ukoliko u prvom konkursnom roku ne bude primljen predviđeni broj kandidata, prijem do predviđenog broja kandidata vrši se u drugom konkursnom roku kako sledi:

 

Drugi konkursni rok

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se 01. i 02. septembra 2016. godine od 10:30 do 13:30 časova. 

Raspored polaganja prijemnog ispita biće oglašen u VIŠSS 05. septembra 2016. godine u 14:00 časova. 

Prijemni ispit iz matematike polaže se 06. septembra 2016. godine od 10:30 časova. 

Preliminarna rang lista kandidata objaviće se 08. septembra 2016. godine u 12:00 časova i istog dana kandidati imaju pravo uvida u svoje zadatke i razgovar sa članovima Komisije u periodu od 15:00 do 16:00 časova. 

Konačna rang lista kandidata objaviće se 09. septembra 2016. god. u 10:00 časova. 

Upis primljenih kandidata obaviće se 09., 12., 13. i 14. septembra 2016. godine od 10:30 do 13:30 časova. 

Ukoliko bude slobodnih mesta VIŠSS će primiti i kandidate koji su položili prijemni ispit iz matematike na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama. Komisija priznaje broj bodova osvojenih na tim ustanovama i na osnovu njih vrši rangiranje do popune mesta. 

Ako se izabrani kandidati ne upišu u predviđenom roku, VIŠSS će narednog dana, po isteku tog roka, upisati umesto njih odgovarajući broj drugih kandidata prema redosledu na rang listi. 

 

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000 dinara. 

Školarina za studente koji plaćaju studije iznosi 55.000 dinara. 

Školarina za studente – strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Upisne kvote Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 270 50 320 0 55.000 1.200 EUR
Bezbednost i zdravlje na radu 55 10 65 0 55.000 1.200 EUR
Drumski i gradski saobraćaj 110 20 130 0 55.000 1.200 EUR
Mašinsko inženjerstvo 50 10 60 0 55.000 1.200 EUR
Zaštita od požara i spasavanje 55 10 65 0 55.000 1.200 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
27-29.6.2016. 3000 4.7.2016. 7.7.2016. 8. i 11-15.7.2016.