Prijemni.infostud.com

K O N K U R S

za prijem studenata na osnovne strukovne studije
u drugom konkursnom roku


Na prvu godinu studija TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija (u daljem tekstu: VIŠSS) upisaće u drugom konkursnom roku u školskoj 2015/2016. godinu ukupno 77 studenata i to:

 • 43 studenata koji se finansiraju iz budžeta;
 • 34 studenata koji plaćaju školarinu.

Broj mesta po studijskim programima za upis studenata je sledeći:

Studijski program Broj studenata
koji se finansiraju iz budžeta koji plaćaju školarinu
1. Drumski i gradski saobraćaj 4 9
2. Zaštita od požara i spasavanje 15 9
3. Bezbednost i zdravlje na radu 22 8
4. Mašinsko inženjerstvo (-) - proizvodno inženjerstvo (3) - proizvodno inženjerstvo
(2) - procesna teh. i termotehnika (5) - procesna teh. i termotehnika

Pravo upisa imaju lica sa završenom gimnazijom ili odgovarajućom srednjom stručnom školom u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Matematike.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima podnose se 01. i 02. septembra 2015. godine od 10,30 do 13,30 časova.
Prijemni ispit iz matematike polaže se 05. septembra 2015. godine u 10,30 časova.
Upis primljenih kandidata obaviće se 15, 16. i 17. septembra 2015. godine.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000 dinara.
Školarina za studente koji plaćaju studije iznosi 55.000 dinara.
Školarina za studente – strane državljane iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama Zajedničkog konkursa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
ZA UPIS STUDENATA NA BUDžET:

 • Sva originalna dokumenta (diploma, svedočanstva, izvod iz matične knjige rođenih);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (uzima se u skriptarnici Škole);
 • Indeks, sa popunjenim ličnim podacima – popuniti čitko štampanim slovima (indeks se uzima u skriptarnici Škole);
 • Dve fotografije 3,5 cm h 4,5 cm;
 • Gotovina u iznosu od 1.500,00 dinara za obavezne studentske troškove (osiguranje studenta i ZPU troškovi). Gotovina se plaća na šalteru studentske službe prilikom upisa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS STUDENATA
KOJI SE SAMI FINANSIRAJU:

 • Sva originalna dokumenta (diploma, svedočanstva, izvod iz matične knjige rođenih);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (uzima se u skriptarnici Škole);
 • Indeks, sa popunjenim ličnim podacima - popuniti čitko štampanim slovima (indeks se uzima u skriptarnici Škole);
 • Dve fotografije 3,5 cm h 4,5 cm;
 • Gotovina u iznosu od 1.500,00 dinara za obavezne studentske troškove (osiguranje studenta i ZPU troškovi). Gotovina se plaća na šalteru studentske službe prilikom upisa;
 • Dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školovanje. 

Uplata se vrši na žiro račun VIŠSS broj: 840-1852666-36, poziv na broj 700

 • ukupna školarina 55.000,00 dinara,
 • mogućnost plaćanja u dve semestralne rate ili 50.000,00 dinara za uplaćen iznos odjednom.