Prijemni Infostud.com - Vredi studirati

Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

SVE JE U DOBROJ ORGANIZACIJI!

ZgradaNova-deoofakultetu-zgrada

Fakultet organizacionih nauka (FON), u sastavu Univerziteta u Beogradu, je jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta i organizacije. Sa tradicijom dugom 40 godina, FON danas studira preko 4000 studenata na 19 studijskih programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. FON pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Stalnim unapređenjem nastavnog procesa vama, budućim studentima Fakulteta organizacionih nauka, pruža se mogućnost da u dinamičnom okruženju uz timski rad, ispoljite svoju kreativnost i ostvarite svoje potencijale.

U cilju unapređenja obrazovanja i sticanja osnova za uspešnu poslovnu karijeru, Fakultet vam pruža kvalitetan program obrazovanja, priliku da stečena znanja primenite u nekim od najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, program međunarodne razmene studenata, kao i rad u studentskim organizacijama i učestvovanje u brojnim vannastavnim aktivnostima.

 

PROGRAM FAKULTETA

Program Fakulteta koncipiran je prema programima renomiranih svetskih poslovnih škola i obuhvata izučavanje najsavremenijih naučnih disciplina.

FON je izrazito multidiscipliniran fakultet i nudi širok spektar znanja, a po završetku osnovnih akademskih studija stiče se zvanje inženjera.

Osnovne akademske studije na FON-u traju četiri akademske godine (osam semestara) i ostvaruju se kroz tri akreditovana studijska programa:

 • Informacioni sistemi i tehnologije - ISiT;
 • Menadžment i organizacija - MO;
 • Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu.

 

Informacioni sistemi i tehnologije

U okviru studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije (ISiT) izučavaju se najnovija dostignuća iz oblasti Informacionih tehnologija. Ovaj studijski program omogućava sticanje najnovijih znanja i veština i osposobljava studente da uspešno primene stečena znanja i veštine u budućem profesionalnom radu.

Naš cilj je da školujemo vrhunske stručnjake za informacione tehnologije koji mogu efikasno da rade u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.

 

Menadžment i organizacija

Sadržaj studijskog programa je zasnovan na aktuelnim pravcima razvoja i poslovanja domaćeg i međunarodnog okruženja iz oblasti menadžmenta, marketinga, ekonomije, finansija, ljudskih resursa, operacionog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, upravljanja projektima i investicijama.

U okviru studijskog programa Menadžment i organizacija, nakon završetka prve godine, bira se jedna od tri studijske grupe:

 • Menadžment;
 • Operacioni menadžment;
 • Menadžment kvaliteta i standardizacije.

 

Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu

Studiranje na daljinu obezbeđuje veću fleksibilnost u odnosu na tradicionalne oblike obrazovanja jer studenti nisu prostorno vezani za ustanovu u kojoj se izvodi nastava. To znači da su troškovi transporta, smeštaja i ishrane studenata koji studiraju na daljinu značajno manji nego kod tradicionalnog obrazovanja.

Studenti ne moraju da prate nastavu u tačno određenim vremenskim terminima, već prilagođavaju sebi dinamiku praćenja nastave. Navedena fleksibilnost studija na daljinu prodstiče kreativnost studenata i utiče na zadovoljstvo u radu, što u zbiru uvećava i efikasnost ovakvog načina edukacije.

 

Nastava na engleskom jeziku

U skladu sa osnovnom težnjom Fakulteta organizacionih nauka da kontinuirano poboljšava, osavremenjuje i inovira nastavne procese, kao odgovor na novonastale potrebe studenata tokom procesa primene Bolonjske deklaracije, počevši od školske 2008/2009. godine, studentima osnovnih studija je omogućeno da nastavu iz određenih predmeta slušaju na engleskom jeziku.

Praćenjem originalne savremene literature stiču se konkurentna znanja i veštine, usavršava profesionalna komunikacija, obogaćuju znanja iskustvima dobre svetske prakse, učestvuje u procesima mobilnosti i usavršavanja u inostranstvu, što stvara osnov za brzo zapošljavanje i lako napredovanje. FON je februara 2015. godine dobio akreditaciju za izvođenje nastave na svim nivoima studija na engleskom jeziku.

Međunarodna saradnja

FON je jedan od fakulteta koji ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata i nastavnika, studijske boravke, programe inovacija znanja, učešća na kongresima i simpozijumima. Studenti FON-a odlaze na razmenu preko nekoliko evropskih programa razmene u trajanju od jednog semestra ili akademske godine.

FON ima sporazume sa brojnim fakultetima iz: Velike Britanije, Slovenije, Slovačke, Francuske, Makedonije, Češke, Austrije, Nemačke, Poljske, Grčke, Izraela i Rumunije.

 

Opremljenost fakulteta

FON raspolaže najsavremnijom opremom za realizaciju nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti u oblastima koje izučava.

 • U svim amfiteatrima  i učionicama se nalaze video projektori;
 • Praktičan deo nastave se odvija u računarskim učionicama i multimedijalnim laboratorijama;
 • Zgrada Fakulteta je pokrivena bežičnim internetom koji je besplatno dostupan svima;
 • Studentima su dostupni računari u hodnicima Fakulteta;
 • FON je internet čvorište akademske mreže Srbije.

FON ima i svoju biblioteku u kojoj možete naći preko 15000 knjiga domaćih i inostranih autora i više od 70 naslova domaćih i inostranih časopisa.

 

Stručna praksa

Stručna praksa omogućava studentima da stečena znanja primene u praksi i time steknu neophodno radno iskustvo. Studenti imaju mogućnost da stručnu praksu realizuju u prestižnim kompanijama i institucijama u Srbiji (Gradska uprava Grada Beograda, Narodna banka Srbije, PTT Srbija, Delta Holding, Informatika, Coca-Cola Hellenic, Banca Intesa, Vip mobile, Idea i dr.) i u inostranstvu.

 

Rad sa studentima

Svi nastavnici i saradnici su dostupni za  pitanja studenata u terminu redovnih konsultacija. Na kraju svakog semestra studenti putem ankete ocenjuju kompletan rad profesora i asistenata.

 

Priznavanje diplome

O uspehu fakulteta govori podatak da na tržištu rada diplomci FON-a ne čekaju duže od tri meseca na zaposlenje, a veliki broj studenata se zaposlii tokom studiranja i to na poslovima za koje se tek kvalifikuju. FON je jedan od tri fakulteta Univerziteta u Beogradu čija je diploma međunarodno priznata.

To znači da studenti lako mogu da nađu posao ili da nastave školovanje u inostranstvu, o čemu svedoči veliki broj naših diplomaca koji su svoju karijeru započeli ili nastavili radeći ili školujući se u drugim zemljama.

Nakon osnovnih akademskih studija, na FON-u možete nastaviti obrazovanje kroz:

 • Diplomske akademske studije – Master;
 • Specijalističke akademske studije;
 • Doktorske studije.

 

Učešće studenata

Studenti neposredno na izborima biraju svoje predstavnike u Studentskom parlamentu. Studentski parlament je organ Fakulteta sastavljen od studenata koji zastupa i brani prava i interese studenata na Fakultetu. Studentski parlament bira sve studentske predstavnike u organima i telima Fakulteta.

Pored toga, na Fakultetu deluje veliki broj lokalnih i međunarodnih studentskih organizacija, koje brojnim aktivnostima unapređuju studentski i fakultetski život.

Na FON-u deluju sledeće studentske organizacije:

AIESEC, FON www.aiesec.org.rs

Academic Cyber Forum – ACF www.acf.fon.bg.ac.rs

Debatni klub www.debata.fon.bg.ac.rs

EkoFON www.eko.fon.bg.ac.rs

ESTIEM www.estiem.org.rs

SportFON www.sportfon.fon.bg.ac.rs

Savez studenata FON-a www.ssb.org.rs

FONIS www.fonis.bg.ac.rs

FON-ov centar za razvoj karijere www.foncareercenter.org

InterFON casopisinterfon.org

Case Study Club bbicc.org

 

Uspesi studenata FON-a

U 2014/15. godini 30% studenata prve godine je ostvarilo 48 ESPB, a 33% studenata 60 ili više ESPB što je bio potreban uslov za studiranje "na budžetu", što znači da je više od 63% ostvarilo uslove upisa u drugu godinu na teret budžeta.

Studenti FON-a svoje znanje, veštine i kreativnost potvrđuju trijumfima ili zapaženim rezultatima na raznim međunarodnim i regionalnim takmičenjima u znanju  i sportu kao što su: Balkan Case Challenge, Futur, Microsoft Imagine Cup, EuroBelgrade, Turnir 5 lopti u Parizu, Hult Global Case Challenge.

 

Upis u prvu godinu

Kandidat ima mogućnost da konkuriše na oba studijska programa ili isključivo  za jedan. FON će u školskoj 2016/17. godini u prvu godinu studija upisati:

 • 260 studenata na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije (ISiT);
 • 330 studenata na studijskom programu Menadžment i organizacija (MO);
 • 100 studenata na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije -  studije na daljinu.