Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta, osnovan je 1961. godine kao odgovor na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Tehnički fakultet u Boru

Delatnost Tehničkog fakulteta u Boru obuhvata polje tehničko-tehnoloških nauka, a studije na ovoj visokoškolskoj ustanovi organizovane su u okviru sledećih studijskih programa, akreditovanih 2009. godine:

Tehnički fakultet u Boru

Nastavni kadar, koji danas izvodi nastavu na Fakultetu ,čine većinom poznati i priznati naučni radnici kod nas i u svetu, sa visokim indeksom citiranja. Ova činjenica ukazuje da kompetentnost nastavnika ovog Fakulteta garantuje visoki kvalitet budućeg kadra, počev od diplomiranih inženjera do doktora nauka.

Od osnivanja do danas, na Fakultetu je diplomiralo više od 1800 studenata, specijalističke studije je završilo 17 studenata, magistarske studije 122 studenta, a doktorske disertaciije je odbranilo 70 kandidata. Diplomirani inženjeri sa ovog fakulteta danas rade kao istaknuti stručnjaci i naučni radnici širom sveta.

Fakultet organizuje i druge vrste usavršavanja diplomiranih stručnjaka pri čemu najveći značaj imaju seminari za inovacije znanja organizovanih prema uskostručnim oblastima i uz angažovanje najkompetentnijih predavača iz ovih oblasti.

Pored obrazovanja, delatnost Fakulteta usmerena je i na naučno-istraživački rad, kojim su obuhvaćena fundamentalna, razvojna i primenjena istraživanja, a rezultat toga su brojni štampani radovi u inostranstvu i zemlji, monografije, studije, projekti, i dr.

U okviru bogate izdavačke delatnosti, Fakultet izdaje i dva međunarodna časopisa. Nakon više od tri decenije, časopis "Glasnik rudarstva i metalurgije", 1997. godine prerasta u međunarodni časopis Journal of Mining and Metallurgy, sa dve sekcije A – Mining i B – Metallurgu, a od 2009. godine, sekcija B – Metallurgu se nalazi na Science Citation Indeh Ehpanded listi. Drugi međunarodni časopis  koji Fakultet izdaje od 2006. godine je Serbian Journal of Management.

Tehnički fakultet u Boru Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru je i organizator nekoliko naučnih skupova:

 • International October Conference, kao međunarodni naučni skup organizuje se od 2002. godine i proistekao je iz Oktobarskog savetovanja, sa tradicijom dužom od 40 godina (u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju iz Bora) 
 • Ekološka istinaskup nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem, koji se organizuje od 1992. godine (u saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja „Timok“ iz Zaječara, Centrom za poljoprivredna i tehnološka istraživanja iz Zaječara i Društvom Mladih istraživača iz Bora) 
 • Majska konferencija o strategijskom menadžmentuskup nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem, koji se organizuje od 2005. godine 
 • Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvojuskup nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem, koji se organizuje od 2006. godine

Fakultet ima i razvijenu međunarodnu saradnju sa mnogobrojnim univerzitetima u svetu, što kroz zajedničke projekte i druge vidove kooperacije, nudi mogućnost studentima i nastavnicima Fakulteta da se značajnije uključe u procese mobilnosti karakteristične za savremeni evropski  i svetski visokoobrazovni prostor.

Radi podsticanja naučno-stručnog vannastavnog angažovanja studenata, Fakultet svake godine organizuje i Smotru naučno-istraživačkih studentskih radova, a pri njemu je 1992. osnovan Klub studenata istraživača "1902". Takođe, studenti fakulteta su i aktivni učesnici Tehnologijada, Rudarijada, Menadžerijada, gde pored prezentovanja rezultata svojih naučnih istraživanja, pokazuju i svoj visoko razvojeni sportski duh.

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Tehnički fakultet u Boru kontinuirano sprovodi zacrtanu politiku kvaliteta u svim svojim delatnostima, što ima za cilj stalno unapređenje i ostvarivanje najvišeg nivoa kvaliteta u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima.

Osnovni zadaci:

 • zadovoljenje potreba korisnika (studenata) u domenu osnovnih, akademskih i doktorskih studija, kao i posebnih programa stručnog usavršavanja, davanjem adekvatnog odgovora na iskazane potrebe u okruženju za ovom vrstom obrazovanja;
 • realizacija naučno-istraživačkih projekata, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama iz zemlje i inostranstva;
 • primena razvojnih tehničko-tehnoloških rešenja u praksi;
 • pružanje konsalting usluga korisnicima kod nas i u svetu;
 • organizovanje naučno-stručnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja;
 • izdavanje publikacija nacionalnog i međunarodnog značaja,
 • publikovanje naučnih rezultata u nacionalnim i vodećim svetskim časopisima;
 • stalna usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima. 

Osnovni ciljevi: 

 • stalno unapređenje procesa obrazovanja na svim nivoima i razvojem studijskih programa koji će biti prilagođeni savremenim svetskim dostignućima u nauci i razvoju obrazovnog procesa;
 • stalno unapređenje naučnog rada i plasiranje postignutih rezultata u vodećim svetskim časopisima sa SCI liste;
 • povezivanje i stvaranje mreže u obrazovnom i naučnom evropskom prostoru sa najuspešnijima da bi se zauzelo što bolje mesto u društvu najboljih;
 • razvijanje kompetencija kod diplomiranih studenata u skladu sa najboljom svetskom praksom u cilju njihove efektivne i efikasne integracije u savremene naučne, privredne i društvene tokove;
 • saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u okruženju u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticaja razvoja;
 • stalno usavršavanje obrazovnog procesa u skladu sa najboljom svetskom praksom da bi se obezbedila horizontalna i vertikalna prohodnost studenata u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • obezbeđivanje svih neophodnih resursa potrebnih za realizaciju postavljenih ciljeva.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju