Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

Katedra za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom
 • Južnoslovenska filologija
 • Bugarski jezik i književnost

Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima

 • Srpska književnost i jezik
 • Srpska književnost i jezik sa komparatistikom

Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti:

 

Katedra za slavistiku

Katedra za slavistiku je glavna slavistička naučno-nastavna institucija u Srbiji, jedna je od najstarijih i najvećih katedara na Filološkom fakultetu, i jedna od najvećih slavističkih katedara uopšte. Na Katedri za slavistiku danas postoje (redom osnivanja) sledeće studijske grupe:

 • za ruski jezik i književnost;
 • za poljski jezik i književnost;
 • za češki jezik i književnost;
 • za slovački jezik i književnost;
 • za ukrajinski jezik i književnost.

Katedra za italijanistiku:

Katedra za italijanistiku svoje početke ima u godinama između I i II svetskog rata iako je nekih pokušaja osnivanja lektorata za italijanski jezik bilo i pre I svetskog rata. Kao faktički početak nastave uzima se godina 1930. kada je profesor Stanko Škerlj održao prvo predavanje iz italijanske književnosti; i to u okviru Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je - sve do 1961. godine kada se odvojio samostalni Filološki fakultet - obuhvatao i filološke studije.

O pravoj, kontinuiranoj nastavi italijanskog jezika i književnosti može se, međutim, govoriti tek u vremenu posle II svetskog rata. Od tada pa na dalje Seminar za italijanski jezik, koji je postojao u sastavu Katedre za francuski jezik i književnost (sve do 1966. godine kada nastaje samostalna Katedra za italijanistiku), počeo je sistematski da razvija svoje aktivnosti u nastavnom i naučnom  smeru, uz neprekidno povećavanje broja nastavnika i studenata.

Od  tog perioda na ovamo neprekidno je usavršavana nastavna praksa u skladu sa novim metodama učenja i novim učilima, razvijana je naučna delatnost koja je, posebno, bila usmerena na istraživanje kulturnih i književnih veza sa Italijom. U tom višedecenijskom procesu stasavali su na Katedri, uvećavali njen ugled i kvalitet, mnogi profesori: od već spomenutog profesora Škerlja, preko profesora Miodraga Ibrovca, Frane Nakića-Vojnovića, u prvom poratnim decenijama, do Erosa Sekvija čije je dugogodišnje rukovođenje Katedrom bilo dragoceno za njeno stabilizovanje i napredovanje.

U tom periodu stasala je bila nova generacija nastavnika i saradnika koji su modernizovali i dodatno unanpredili rad Katedre: profesori Momčilo Savić i Serđo Turkoni, akademici Nikša Stipčević i Ivan Klajn. Oni su bili učitelji profesorima i saradnicima koji danas nose delatnosti Katedre na svojim plećima. A o njima, pak, o njihovom dosadašnjem radu i tekućim aktivnostima može se pročitati na odgovarajućem prostoru u ovoj prezentaciji.

Današnju Katedru  veoma obogaćuje prisustvo mladih snaga među asistentima i lektorima koje njenom radu daju posebno važan elan, energičnost i otvorenost. Svi članovi Katedre, i nastavnici i saradnici, bibliotekari i sekretar, u  svojim nastavnim, naučnim i drugim redovnim aktivnostima pokazuju primernu ozbiljnost i profesionalnost. Nije, zbog toga, neobično što je Katedra za italijanistiku poslednjih godina primala veoma visok broj studenata (oko 100 godišnje) čime se svrstala među najveće katedre Filološkog fakulteta.   

Katedra za romanistiku:

 • francuski jezik i književnost
 • rumunski jezik i književnost

Katedra za iberijske studije:

Student studijskog programa Jezik, književnost, kultura, profila Španski jezik, hispanske književnosti i kulture za vreme studija:

 • Upoznaje osnovne elemente hispanskog sveta.
 • Uči španski jezik sa teorijskog i praktičnog stanovišta i savladava metode i tehnike podučavanja španskog jezika kao stranog jezika.
 • Priprema se za nastavu u osnovnoj školi, srednjoj školi i na Univerzitetu.
 • Izučava špansku i hispanoameričku književnost.
 • Bavi se istraživačkim radom.

Katedra za germanistiku:

 

Katedra za orijentalistiku:

Katedra za orijentalistiku je jedna od najstarijih katedara na Filozofskom odnosno Filoloskom fakultetu u Beogradu. Osnovana je 15. jula 1926. godine kao Seminar za orijentalnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Njen osnivac i prvi profesor bio je tada u Evropi vec afirmisani Fehim Bajraktarevic koji je 1925. godine poceo sa predavanjima iz istorije persijske knjizevnosti na Katedri za svetsku knjizevnost. Koncepcija nastave bila je prilagodjena kulturno-istorijskoj tradiciji obelezenoj dugotrajnim orijentalno-islamskim uticajem. Izucavali su se orijentalni jezici i knjizevnosti Turaka, Persijanaca i Arapa, s prvenstvenim ciljem razumevanja orijentalnog kulturnog nasledja jugoslovenskih naroda.

Katedra za albanologiju:

 

Katedra za opštu lingvistiku:

Katedra za opštu lingvistku osnovana je školske 1990/91. godine, a prvi studenti su upisani na Grupu za opštu lingvistiku školske 1991/92. Na čelu novoosnovane Katedre bio je profesor Ranko Bugarski, najzaslužniji za njeno osnivanje. Međutim, razvoj same discipline na Filološkom fakultetu ima mnogo dužu tradiciju. Kao zaseban kurs, opštu lingvistiku je početkom XX veka prvi predavao profesor Aleksandar Belić na tadašnjem „Srpskom seminaru“. Potom se, u jednom dužem periodu, opšta lingvistika razvijala kao disciplina upravo u okviru Katedre za srpski jezik, a prvi profesor izabran posebno za taj predmet bio je dr Dušan Jović.

Danas Katedra za opštu lingvistiku ima šest stalno zaposlenih predavača, a u njenom radu učestvuju i profesori sa drugih katedri Filološkog fakulteta, kao i gostujući profesori iz drugih naučnih centara.

Katedra za bibiliotkarstvo i informatiku:

 

Katedra za neohelenske studije:

Katedra za neohelenske studije, ili kratko Neohelenistika, trenutno je «najmlađa» na Filološkom fakultetu. Osnovana je 1995. godine, što znači da je ove, 2008/9, upisana četrnaesta generacija studenata. Treba istaći da je prva u zemlji gde se izučava savremeni grčki jezik i književnost na univerzitetskom nivou.

Katedra za hungarologiju:

Katedra za hungarologiju je nastavna i naučnoistraživačka jedinica, osnovana 7.-og oktobra 1994. godine kao rezultat inicijative i istrajnog angažovanja profesora Save Babića, tadašnjeg upravnika katedre. Na katedri se izvodi nastava iz mađarskog jezika i književnosti. Katedra priprema stručnjake koji će se baviti prevođenjem, naučnoistraživačkim radom, kao i drugim poslovima za koje je neophodno znanje mađarskog jezika i poznavanje mađarske kulture. Od 2000.-2001. školske godine otvorena je i mogućnost učenja mađarskog jezika kao izbornog za zainteresovane studente sa ostalih katedri.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog