Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

linija

Ono što veterinarsku profesiju čini jedinstvenom je upravo njena raznovrsnost, koja se ogleda u tome što se veterinari brinu o zdravlju različitih vrsta životinja, ali i o kvalitetu i higijeni hrane koja potiče od životinja.

Poslednjih nekoliko decenija se uočava izraziti porast broja kućnih ljubimaca, tako da se danas, u razvijenim zemljama, lečenjem kućnih ljubimaca bavi više od polovine veterinara. Pored pasa i mačaka, kućne ljubimce čine i mnoge egzotične životinje za čije lečenje i negu su veterinari, takođe, obučeni. Veterinarska medicina koja se bavi zaštitom zdravlja kućnih ljubimaca razvija se vrlo brzo i uključuje najsavremenije metode lečenja jer vlasnici očekuju vrhunsku negu za svoje ljubimce.

Osim zdravlja kućnih ljubimaca, veterinari brinu i o zdravlju farmskih životinja. Osim o zdravlju, veterinari brinu i o dobrobiti ovih životinja, jer nijedna životinja, pa ni ona namenjena za ishranu ljudi, tokom proizvodnje, ne sme da bude izložena stresu i lošim životnim uslovima.

Svakog dana sve brojnijem stanovništvu naše planete je neophodno obezbediti dovoljnu količinu kvalitetne hrane, a veterinari su ti koji su svakodnevno uključeni u i kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane animalnog porekla namenjene za ishranu ljudi.

Pored toga mnoge bolesti se preko hrane lako prenose sa životinja na ljude, pa je zadatak veterinara da otkriju te bolesti, leče životinje i sprečavaju infekcije ljudi.
linija

Program studija


Pretklinički predmeti – prva, druga i treća godina

Tokom prve dve godine studenti uče anatomiju i histologiju zdravih životinja, kao i biohemijske procese i funkcije pojedinih tkiva i organa i organizma kao celine. Osim toga upoznaju bakterije, viruse i parazite koji izazivaju bolesti životinja.

Tokom treće godine, studenti uče promene koje nastaju na organima i tkivima kod obolelih životinja, kao i opšte i specifične mehanizme nastanka bolesti. Praktično rade obdukciju i pregled različitih tkiva i telesnih tečnosti, a sve u cilju dijagnostike bolesti. Osim toga, studenti se upoznaju sa higijenom smeštaja i negom domaćih životinja, kao i sa primenom preventivnih mera koje su značajne za sprečavanje pojave bolesti ali i sa vrstama lekova i načinom njihovog dejstva. Na trećoj godini se praktično uči opšti klinički pregled životinja koji čini bazu kliničkog rada u veterinarskoj medicini.

Klinički predmeti (četvrta, peta i šesta godina)

U okviru kliničkih predmeta uči se kompletna dijagnostika i terapija različitih bolesti kućnih ljubimaca i farmskih životinja. Posebnu važnost ima izučavanje zaraznih bolesti. Mnoge zarazne bolesti su zajedničke životinjama i ljudima, odnosno direktno ugrožavaju zdravlje ljudi, te je odgovornost veterinara u dijagnostici i sprečavanju širenja tih bolesti posebno velika.

Zajednički rad sa nastavnicima i saradnicima fakulteta tokom lečenja pacijenata na klinikama fakulteta i na terenu, u uslovima koji predstavljaju našu stvarnost, omogućava studentima da spoje teoretska znanja sa praktičnim veštinama, kao i da nauče da preuzimaju odgovornost za svoj budući profesionalni angažman.

Na petoj godini studija, studenti se mogu opredeliti za jednu od izbornih oblasti koje im omogućavaju usmeravanje u budućem profesionalnom angažmanu. Izborne oblasti su sledeće 1) klinička patologija i terapija socijalnih životinja, 2) uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja, 3) preventivna veterinarska medicina i 4) higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla. Iz odabrane izborne oblasti studenti rade i brane diplomski rad.

Klinička patologija i terapija socijalnih životinja se odnosi na učenje veština vezanih za zaštitu zdravlja pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca, kao i sportskih konja i konja namenjenih rekreaciji. Studenti koji se opredele za ovu oblast tokom dve godine rade sa pacijentima, prvenstveno u ambulantama fakulteta, stiču praktična znanja i veštine koje su im neophodne za samostalan rad u kliničkoj praksi.
U okviru izborne oblasti Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja, odnosno goveda, ovaca, koza, svinja i živine, studenti izučavaju kako poremećaje zdravlja pojedinačnih grla, tako i zdravlje stada ili jata kao celine.
Izborna oblast Preventivna veterinarska medicina pruža saznanja o higijeni smeštaja i nezi domaćih životinja u različitim tipovima gazdinstava, a posebno u organskoj proizvodnji i očuvanju autohtonih rasa.
Na izbornoj oblasti Higijena i tehnologija namirnica, studenti se bliže upoznaju sa proizvodnjom i preradom mesa i mleka, integrisanim sistemima kontrole, higijenom kako proizvodnje mesa i proizvoda od mesa, tako i mleka i proizvoda od mleka, kao i ostalih namirnica animalnog porekla (npr. jaja i meda), analizom hrane, kvalitetom i nutritivnom vrednošću hrane i takozvanom funkcionalnom hranom.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog