Prijemni.infostud.com


 

Vodič: Kako da upišem FTN?

 

download.jpg

Informator I deo - osnovne informacije o upisu

download.jpg

Informator II deo - studijski programi (osnovne akademske studije)

download.jpg

Informator III deo - studijski programi (osnovne strukovne studije)

 

Korisni linkovi:


Dokumenta koja su potrebna da bi se prijavili na konkurs:

 • Prijavni list (dobija se na Fakultetu na dan konkurisanja);
 • Svedočanstva sva četiri razreda (fotokopije/original);
 • Diploma o završnom-maturskom ispitu (fotokopije/original);
 • Lična karta (koja se donosi na uvid) i fotokopija lične karte;
 • Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemniog ispita

Fotokopije ne moraju biti overene, ako se podnesu originalna dokumenta na uvid.

Podaci za uplatu:

Svrha uplate: Naknada za prijemni ispit
Primalac: Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Žiro-račun: 840-1710666-12
Model: 97
Poziv na broj (odobrenje): 8106111232

Uslovi upisa na FTN su:

 • Završen IV stepen srednje škole
 • Prijemni ispit

 

 

Kako se polaže prijemni ispit?

 

Način polaganja prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka

 

Prijemni ispit Matematika P1 polaže se za upis na

 • Energetiku, elektroniku i telekomunikacije
 • Računarstvo i automatiku
 • Mehatroniku
 • Inženjerstvo informacionih sistema
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije (Loznica)
 • Primenjeno softversko inženjerstvo
 • Merenje i regulaciju
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Informacioni inženjering

Prijemni ispit Matematika P2 polaže se za upis na

 • Saobraćaj i transport
 • Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
 • Geodeziju i geomatiku
 • Čiste energetske tehnologije
 • Animaciju u inženjerstvu

Prijemni ispit Matematika sa logikom P3 polaže se za upis na

 • Industrijsko inženjerstvo
 • Inženjerski menadžment
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
 • Energetiku i procesnu tehniku
 • Tehničku mehaniku i dizajn u tehnici

Prijemni ispit Matematika sa proverom sklonosti P4 polaže se za upis na

 • Grafičko inženjerstvo i dizajn

Prijemni ispit Matematika sa proverom sklonosti P5 polaže se za upis na

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Prijemni ispit P6 polaže se za upis na: 

 • Građevinarstvo

Prijemni ispit P6 može se polagati na dva načina i kandidat bira način na koji će polagati:

 1. P6.1 Matematika (10 zadataka)
 2. P6.2 Matematika (5 zadataka) sa proverom sklonosti (20 pitanja)

Prijemni ispit P7, koji se sastoji iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika, geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi, polaže se za upis na

 • Arhitekturu

Prijemni ispit P8 koji se sastoji iz: Tetsa opšte kulture i informisanosti, Percepcije i prezentacije prostora, Pisanog eseja na zadatu temu i razgovora sa komisijom, polaže se za upis na:

 • Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn

Prijemni ispit Matematika P9 polaže se za upis na

 • Elektroenergetiku – obnovljive izvore električne energije
 • Elektroniku i telekomunikacije
 • Softverske i informacione tehnologije

* Termini za polaganje prijemnog ispita su poslednji dani juna, odnosno prvi dani jula, a konačni termini biće određeni konkursom za upis u I godinu studija.

 • Zbirka zadataka iz matematike za vežbanje, podeljena po oblastima, može se kupiti u skriptarnici FTN-a.
 • Primere zadataka kao i rešenja zadataka sa ranijih prijemnih ispita za sve struke Fakulteta tehničkih nauka možete pogledati na linku.

Koliko zadataka ima na prijemnom ispitu i da li su ponuđena rešenja?

Prijemni ispit Matematika P1 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit Matematika P2 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit Matematika sa logikom P3 traje 4 (četiri) sata: i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

Prijemni ispiti Matematika sa proverom sklonosti P4 i P5 traju 3 (tri) sata: 2 (dva) sata matematika i 1 (jedan) sat test sklonosti (ako kandidat polaže više testova sklonosti za svaki test se radi dodatnih 1 (jedan) sat. Ispit se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (deset pitanja; maksimalno 30 bodova).

Prijemni ispit P6 može da se polaže na dva načina:

 1. Matematika - test sadrži 10 zadataka i maksimalan broj bodova je 60.
 2. Matematika sa proverom sklonosti - test sadrži 5 zadataka iz matematike i na ovom delu može da se ostvari maksimalno 30 bodova a test provere sklonosti ima 20 pitanja iz oblasti građevinarstva a ovaj deo prijemnog ispita može doneti najviše 30 bodova.

Prijemni ispit P7 sastoji se iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Matematika, geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.

Prijemni ispit P8 sastoji se četiri dela: Test opšte kulture i informisanosti (30 pitanja; pitanja su iz oblasti geometrije, arhitekture, likovne i dramske umetnosti, književnosti, kao i iz opšte kulture i informisanosti; pitanja , koja su različitog stepena složenosti i nose različit broj bodova, biće ravnomerno raspoređena po prethodno navedenim oblastima; traje dva sata; maksimalno 15 bodova); Percepcija i prezentacija prostora (U ovom delu prijemnog ispita kandidati imaju zadatak, da na osnovu zadate teme, osmisle a zatim tekstualno i vizuelno predstave prostorno rešenje u slobodno odabranoj tehnici dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikaza. Za polaganje ovog dela prijemnog ispita kandidat dobija potrebni materijal i u obavezi je da isključivo taj materijal koristi u izradi zadatka. Ovaj deo prijemnog ispita traje 4 sata; maksimalno 15 bodova); Pisani esej na zadatu temu (Esej na zadatu temu polaže se pismeno, pola sata nakon testa opšte kulture. Pisanje eseja traje 2 sata. Tema za pisanje eseja se dobija neposredno pre početka ovog dela prijemnog ispita; maksimalno 15 bodova); Razgovor sa komisijom (Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, u trajanju od 15 minuta, gde kandidat treba da prezentuje sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje Scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom; maksimalno 15 bodova); Razgovor sa komisijom se organizuje na kraju svih delova prijemnog ispita.

Prijemni ispit  Matematike P9 za upis na osnovne strukovne studije je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata, sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog