Prijemni.infostud.com


 

Vodič: Kako da upišem FTN?

 

download.jpg

Informator I deo - opšte informacije i pravila konkurisanja i upisa 2015/2016

download.jpg

Informator II deo - studijski programi (osnovne akademske studije)

download.jpg

Informator III deo - studijski programi (osnovne strukovne studije)

 

Korisni linkovi:


Dokumenta koja su potrebna da bi se prijavili na konkurs:

 • Prijavni list (dobija se na Fakultetu na dan konkurisanja);
 • Svedočanstva sva četiri razreda (fotokopije/original);
 • Diploma o završnom-maturskom ispitu (fotokopije/original);
 • Izvod iz matične knjige rođenih bez obzira na datum izdavanja (fotokopije/original);
 • Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemniog ispita

Fotokopije ne moraju biti overene, ako se podnesu originalna dokumenta na uvid.

Podaci za uplatu:

Svrha uplate: Naknada za prijemni ispit
Primalac: Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Žiro-račun: 840-1710666-12
Model: 97
Poziv na broj (odobrenje): 8106111232

Uslovi upisa na FTN su:

 • Završen IV stepen srednje škole
 • Prijemni ispit

 

 

Kako se polaže prijemni ispit?

 

Način polaganja prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka

 

Prijemni ispit Matematika P1 polaže se za upis na

 • Energetiku, elektroniku i telekomunikacije
 • Računarstvo i automatiku
 • Mehatroniku
 • Inženjerstvo informacionih sistema
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije (Loznica)
 • Elektroenergetski softverski inženjering
 • Merenje i regulaciju
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Informacioni inženjering

Prijemni ispit Matematika P2 polaže se za upis na

 • Saobraćaj i transport
 • Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
 • Geodeziju i geomatiku
 • Građevinarstvo
 • Čiste energetske tehnologije
 • Animaciju u inženjerstvu

Prijemni ispit Matematika sa logikom P3 polaže se za upis na

 • Industrijsko inženjerstvo
 • Inženjerski menadžment
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
 • Energetiku i procesnu tehniku
 • Tehničku mehaniku i dizajn u tehnici

Prijemni ispit Matematika sa proverom sklonosti P4 polaže se za upis na

 • Grafičko inženjerstvo i dizajn

Prijemni ispit Matematika sa proverom sklonosti P5 polaže se za upis na

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine
 • Inženjerstvo zaštite na radu
 • Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Prijemni ispit P6, koji se sastoji iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi, polaže se za upis na

 • Arhitekturu

Prijemni ispit P7 koji se sastoji iz: TESTA OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI, PERCEPCIJE I PREZENTACIJE U PROSTORU, PISANOG ESEJA NA ZADATU TEMU I RAZGOVORA SA KOMISIJOM, polaže se za upis na:

 • Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn

Prijemni ispit Matematika P8 polaže se za upis na

 • Elektroenergetiku – obnovljive izvore električne energije
 • Elektroniku i telekomunikacije
 • Softverske i informacione tehnologije (Inđija)

* Termini za polaganje prijemnog ispita su poslednji dani juna, odnosno prvi dani jula, a konačni termini biće određeni konkursom za upis u I godinu studija.

 • Zbirka zadataka iz matematike za vežbanje, podeljena po oblastima, može se kupiti u skriptarnici FTN-a.
 • Primere zadataka kao i rešenja zadataka sa prijemnih ispita održanih u julu 2014. godine za sve struke Fakulteta tehničkih nauka možete pogledati na linku.

Koliko zadataka ima na prijemnom ispitu i da li su ponuđena rešenja?

Prijemni ispit Matematika P1 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit Matematika P2 je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Na prijemnom ispitu nisu ponuđena rešenja već se boduje postupak rada, tako da je moguće osvojiti bodove i kod nedovršenih rešenja zadataka.

Prijemni ispit Matematika sa logikom P3 traje 4 (četiri) sata: i sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60. Prvih 5 (pet) zadataka služi za proveru znanja iz matematike, a preostalih 5 (pet) zadataka služe za proveru logičkog zaključivanja.

Prijemni ispiti Matematika sa proverom sklonosti P4 i P5 traju 3 (tri) sata: 2 (dva) sata matematika i 1 (jedan) sat test sklonosti (ako kandidat polaže više testova sklonosti za svaki test se radi dodatnih 1 (jedan) sat. Ispit se sastoji iz dva dela: Matematika (pet zadataka; maksimalni broj bodova je 30) i Provera sklonosti za studije odgovarajuće struke (deset pitanja; maksimalno 30 bodova).

Prijemni ispit P6 sastoji se iz testa koji sadrži pitanja iz oblasti: Arhitektonsko projektovanje; Urbanizam; Geometrija i računari; Savremena arhitektura, istorija i teorija i Umetnost i dizajn u arhitekturi. Na testu se može osvojiti maksimalno 60 bodova.


Prijemni ispit P7 sastoji se četiri dela: Test opšte kulture i informisanosti (30 pitanja; pitanja su iz oblasti geometrije, arhitekture, likovne i dramske umetnosti, književnosti, kao i iz opšte kulture i informisanosti; pitanja , koja su različitog stepena složenosti i nose različit broj bodova, biće ravnomerno raspoređena po prethodno navedenim oblastima; traje dva sata; maksimalno 15 bodova); Percepcija i prezentacija prostora (U ovom delu prijemnog ispita kandidati imaju zadatak, da na osnovu zadate teme, osmisle a zatim tekstualno i vizuelno predstave prostorno rešenje u slobodno odabranoj tehnici dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikaza. Za polaganje ovog dela prijemnog ispita kandidat dobija potrebni materijal i u obavezi je da isključivo taj materijal koristi u izradi zadatka. Ovaj deo prijemnog ispita traje 4 sata; maksimalno 15 bodova); Pisani esej na zadatu temu (Esej na zadatu temu polaže se pismeno, pola sata nakon testa opšte kulture. Pisanje eseja traje 2 sata. Tema za pisanje eseja se dobija neposredno pre početka ovog dela prijemnog ispita; maksimalno 15 bodova); Razgovor sa komisijom (Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, u trajanju od 15 minuta, gde kandidat treba da prezentuje sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje Scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom; maksimalno 15 bodova); Razgovor sa komisijom se organizuje na kraju svih delova prijemnog ispita.

Prijemni ispit  Matematike P8 za upis na osnovne strukovne studije je pismeni ispit i traje 4 (četiri) sata, sadrži 10 (deset) zadataka, maksimalan broj bodova je 60.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza

  Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point-a.


 • Namirnice koje zamenjuju kofein

  Kada postanete deo studentskog života, uvidećete da mnogi studenti vole da uče noću. Učenje noću, naročito u studentskim domovima, podrazumeva mir i vi ste napokon sposobni da se posvetite svom gradivu u miru.


 • Popunjavanje CV-a za vreme studiranja

  Ukoliko pokušate da pronađete posao za vreme studiranja, uglavnom će se od vas tražiti da pošaljete CV. Mnogi mladi ljudi imaju problem sa popunjavanjem ovog dokumenta jer ne znaju šta sve CV podrazumeva