Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi posebni dopunski ispit prema programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera iz predmeta: a) srpski jezik i književnost, b) istorija, c) strani jezik (engleski, francuski, nemački ili ruski) i d) umetnost (likovna i muzička).
Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, kao neophodan uslov za upis:

 1. Gluma

  Prvi deo:
  • recitacija (po izboru kandidata);
  • odlomak (po izboru kandidata)
  • odlomak iz uloge neke od komedija Jovana Sterije Popovića, Branislava Nušića ili našeg savremenog komediografa.

  Drugi deo:
  • komisija pregleda: provere glasa i govora kandidata; provere pokreta i izgleda kandidata; provere sposobnosti kandidata da ostvari osoben glumački izraz.
 2. Pozorišna i radio režija

  a)   Pisani rad (predaje se uz prijavu)
  b) Pismeni ispit iz oblasti opšte kulture i obavezne literature (traje 45 minuta).
  c) Usmeni ispit pred komisijom Katedre za pozorišnu i radio režiju

 3. Dramaturgija

  Prvi deo:
  a) Projekcija filma (Radopolje, 1963) režija: Stole Janković, ili filma Westward the Women (Žene dolaze, 1952) režija: William A. Wellman;
  b) Analiza filma u pismenoj formi;
  c) Pisanje jedne dramske scene na zadatu temu u mediju po izboru (pozorište, film, radio ili televizija).
  Drugi deo:

  Usmeni ispit pred Komisijom obuhvata: razgovor o radovima kandidata; proveru opštih znanja iz oblasti teorije i istorije pozorišta i filma; proveru poznavanja svetske i domaće drame, kao i filma; proveru poznavanja literature o pozorištu i filmu i proveru opšteg poznavanja književnosti i umetnosti.

 4. Menadžment i produkcija u pozorištu radiju i kulturi

  Prvi deo:
  • Pismeni test iz opšte culture(15 minuta)

  Drugi deo:
  • a) Projektni zadatak na zadatu temu (pozorište, radio ili kultura),
  • b) Pismeni rad na zadatu temu (pozorište, radio ili kultura).

  Treći deo:
  • Usmeni deo ispita koji će se obaviti u formi razgovora o obaveznoj literaturi, pitanjima koja inicira pismeni rad i stavovima kandidata o produkcionim aspektima u kulturi, umetnosti i medijima.
 5. Filmska i televizijska režija

  Svaki kandidat je dužan da prilikom predaje dokumenata priloži Film u trajanju do deset minuta (na VHS- Pal, kaseti)

  Prvi deo:
  • a) Pismeni test iz oblasti filmske i opšte kulture,
  • b) Sažeta analiza igranog filma – pismeno,
  • v) Izrada rediteljskih zadataka – pismeno.

  Drugi deo:
  • Usmeni ispit (razgovor s kandidatom, prezentacija filma ili foto vežbe, odbrana rediteljskih zadataka, analiza filma, proveravanje opštih znanja iz oblasti filma i televizije na osnovu obavezne literature).

  Treći deo:
  1. Praktični deo:
  • a) Snimanje kratke vežbe video tehnikom na terenu,
  • b) Montaža kratke vežbe uz učešće demonstratora,
  • c) Snimanje kratke igrane scene u TV studiju sa više kamera.

  2. Teoretski deo:
  • a) Usmena odbrana praktičnih radova,
  • b) Pitanja iz oblasti koje obuhvata obavezna literatura.
 6. Filmska i televizijska produkcija

  Prvi deo:
  • Pismeni test, kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti kinematografije, televizije i opšte culture.
  Drugi deo:
  • Pismeni rad, na zadatu temu iz oblasti kinematografije i televizije, polaže se i ocenjuje pod šifrom.. Kandidati koji na pismenom radu dobiju ocenu nižu od 7, ne mogu da nastave polaganje ispita.
  Treći deo:
  Praktična provera kreativnosti – sastoji se iz dva dela:
  • a) Individualna produkciona analiza filma ili televizijske emisije
  • usmena odbrana,
  • b) Kolektivno rešavanje produkcionog zadatka sa usmenom odbranom.
  Četvrti deo:
  • Razgovor (intervju) sa kandidatima-, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.
 7. Kamera

  Kandidati su dužni da pripreme:
  • Kolekciju fotografija koja predstavlja izbor iz njihovog dotadašnjeg rada. Kolekcija treba da sadrži 9 - 15 fotografija, formata 20x30 cm (A4). Fotografije treba da budu nekaširane i bez paspartua. Svaka fotografija i koverat u kome se predaju treba da budu potpisane imenom i prezimenom kandidata.
  • VHS kasetu ili DVD disk sa jednim ili izborom iz više samostalno realizovanih video radova u trajanju do 5 minuta. Kaseta ili DVD disk koji se predaju, treba da budu potpisani imenom i prezimenom kandidata.Ovi radovi se predaju zajedno sa snimcima snimljenim tokom prvog dela ispita.

  Prvi deo:
  • a) Ispit iz oblasti vizuelne, filmske i opšte kulture. Kandidati rešavaju pismeni test.
  • b) Snimanje digitalnim fotoaparatom na zadatu temu. Digitalni fotoaparat obezbeđuje kandidat.

  Drugi deo:
  • Intervju – provera vizuelne i opšte kulture, sklonosti za vizuelnu komunikaciju, filmsku i televizijsku delatnost, poznavanje jednog svetskog jezika i osnova rada na računaru.

  Treći deo:
  • Snimanje video kamerom. Kandidati snimaju sopstvenom video tehnikom. Zadatak za sve kandidate je isti.
 8. Filmska i televizijska montaža

  Kandidati uz prijavu na konkurs prilažu video-autobiografiju na VHS-u, do tri minuta, kojom treba jasno i razumljivo da istaknu važne biografske elemente u artikulisanom montažnom obliku. Kandidat treba da pokaže sposobnosti audio-vizuelnog izražavanja „autoportreta”, a ne tehnički kvalitet izrade prezentiranog sadržaja.Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:
  Prvi deo:
  • Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti filma, televizje i opšte kulture.
  Drugi deo:
  • Usmenim ispitom se proveravaju sklonosti kandidata za bavljenje filmskom i televizijskom montažom. Tkođe se obavlja analiza filmskih inserata i usmena analiza podnetih radova.
  Treći deo:
  • a) Montaža odlomka,
  • b) Odbrana rada pred komisijom,
  • v) Usmena analiza zvučne slike.
 9. Snimanje i dizajn zvuka

  Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži audio CD-R sa samostalno napravljenim snimkom kratkog zvučnog dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada mogu se koristiti zvučni efekti, muzika i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a ne kvalitet snimka.

  Uz CD-R, kandidat prilaže detaljno napisano objašnjenje, koji su audio uređaji korišćeni za realizaciju audio dela i postupak rada. Na CD-u koji se predaje mora biti napisano ime i prezime kandidata, naziv rada i podatak mono/stereo.

  Od kandidata se traži i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom.

  Prvi deo:
  • Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike.

  Drugi deo:
  • a) Provera muzikalnosti i memorije muzičkog materijala,
  • b) Pisana analiza zvučne slike jednog filmskog inserta, na samom ispitu.

  Treći deo:
  • a) Rešavanje testa inteligencije,
  • b) Provera sklonosti i sposobnosti raspoznavanja zvuka,
  • c) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti rada audio sistema i računara.
  Četvrti deo:
  • a) Intervju – tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i njegova opšta interesovanja za studij;.
  • b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na CD-u;
  • c) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata u procesu miksovanja govora i muzike, i višekanalnog miksovanja muzike.

Upisne kvote

Prvi rok 2016

FAKULTET BUDŽET SAMOFINANSIRANJE UKUPNO BROJ PRIJAVLJENIH ŠKOLARINA RSD ŠKOLARINA EUR
Fakultet dramskih umetnosti 53 27 80 0 200.000 3.300 EUR
Dramaturgija 7 3 10 0 200.000 3.300 EUR
Filmska i televizijska produkcija 8 4 12 0 200.000 3.300 EUR
Filmska i televizijska režija 5 2 7 0 200.000 3.300 EUR
Gluma 10 2 12 0 200.000 3.300 EUR
Kamera 5 2 7 0 200.000 3.300 EUR
Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture 10 10 20 0 200.000 3.300 EUR
Montaža 5 3 8 0 200.000 3.300 EUR
Pozorišna i radio režija 3 1 4 0 200.000 3.300 EUR
Termini upisa

PRIJEM DOKUMENATA CENA PRIJAVE [DIN] PRIJEMNI ISPIT OBJAVLJIVANJE RANG LISTE UPIS
20-21.6..2016. 8000 23. i 27.6.2016. 0 8-9.7.2016.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog

 • Kako da ubrzamo i olakšamo proces učenja

  Negativan stav može ojačati motivaciju za učenje. Studenti koji se učenju preterano raduju ubeđeni su da im dobro ide, ali statistika pokazuje da su im ocene prosečno niže; dobro raspoloženje može naškoditi vašem efikasnom memorisanju.


 • 10 saveta kako da gradite i gajite kreativnost

  Najtraženija veština ovog veka je kreativnost! Iako se stiče rođenjem, mnogi smatraju da je nemaju jer ne umeju da je razviju kod sebe. Sve se vrti oko kreativnosti. Od kreiranja novog proizvoda, predstavljanje istog do načina prodaje. 


 • Od A do Š o onlajn učenju

  Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju