Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

fb
Fakultet bezbednosti je visokoškolska obrazovno-naučna institucija u sastavu Univerziteta u Beogradu i pripada grupi fakulteta društveno-humanističkih nauka.

Fakultet bezbednostiSvojim planom i programom Fakultet pokriva međusobno povezane sociološke, političke, pravne, ekonomske, etičke, psihološke, humanitarne, civilno-vojne i druge aspekte bezbednosti, ljudskih i socijalnih resursa, odbrane, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

U okviru matične delatnosti – nauka bezbednosti, na Fakultetu se realizuju osnovne akademske i strukovne studije, diplomske akademske studije (master), doktorske studije, specijalističke akademske i strukovne studije, kao i stručno obrazovanje i usavršavanje.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.

Saradnja

Fakultet ostvaruje intenzivnu saradnju sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama. Na osnovu brojnih sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji realizuju se raznovrsni obrazovni i komercijalni programi. 

Zаpošljаvаnje studenаtаFakultet bezbednosti

Diplomirаni studenti Fаkultetа bezbednosti obаvljаju rаznovrsne poslove u oblаsti bezbednosti kаo rukovodioci i menаdžeri u centrаlnim, regionаlnim i lokаlnim orgаnimа držаvne uprаve, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemimа, mаlim i srednjim preduzećimа i privаtnim kompаnijаmа, nаučnoistrаživаčkim i stručnim institucijаmа, kаo i obrаzovnim centrimа, neprofitnom sektoru, humаnitаrnim orgаnizаcijаmа, inspekcijskim službаmа, medijimа itd.

Studije

Na Fakultetu bezbednosti se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima, izvodi program sledećih studija:

  • Osnovnih akademskih – studije prvog stepena,
  • Specijalističkih strukovnih – studije drugog stepena,
  • Diplomskih akademskih (master) – studije drugog stepena,
  • Doktorskih akademskih – studije trećeg stepena.

Fakultet bezbednostiStudije se izvode prema planu izvođenja nastave koji usvaja Nastavno-naučno veće fakulteta. Plan izvođenja nastave se objavljuje pre početka nastave u semestru i dostupan je javnosti na Internet prezentacijiFakulteta.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, odnosno studijskih područja, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija. Studijski program predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta, a donosi ga Senat Univerziteta.

Fakultet organizuje i izvodi osnovne studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne godine. Program diplomskih (master), specijalističkih i doktorskih studija ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. novembra, a završava se 31. oktobra naredne godine.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.