Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

 

Uslovi upisa

 1. Upis studenata vrši se na 22 akreditovanih studijskih programa na osnovu dozvole za rad, a po članu 116. Zakona o visokom obrazovanju.
 2. U prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

 

Prijemni ispit po studijskim programima

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše.

Prijemni ispit po studijskim programima:

 • Pravo: testovi iz Srpskog jezika i Istorije.
 • Ekonomija i Poslovna informatika: testovi iz Matematike, Informatike i Osnova ekonomije (biraju se dva od tri ponuđena predmeta)..
 • Psihologija: testovi iz Opšteg znanja-informisanosti i Poznavanja psihologije.
 • Vaspitač u predškolskoj ustanovi: Eliminacioni test sklonosti i sposobnosti (fizičke sposobnosti, muzika i govor); test iz Srpskog jezika ili Poznavanja psihologije po izboru i test iz Opšteg znanja-informisanosti.
 • Srpska književnost i jezik: test iz Srpskog jezika i književnosti.
 • Engleski jezik i književnost: test iz Engleskog jezika i književnosti.
 • Matematika, Matematika-fizika, Informatika-matematika: test iz Matematike.
 • Arhitektura: test iz Matematike; Provera sklonosti i sposobnosti (slobodno crtanje, test percepcije prostora).
 • Računarska tehnika, Građevinarstvo, Audio i video tehnologija i Softversko inženjerstvo: test iz Matematike.
 • Hemija: test iz Hemije.
 • Poljoprivredna proizvodnja i Prehrambena tehnologija: test iz Biologije ili Hemije po izboru.
 • Biologija i Rehabilitacija: test iz Biologije.
 • Sport i fizičko vaspitanje: Opšta znanja-informisanost, Provera sklonosti i sposobnosti (plivanje, gimnastika, sportske igre, izražavanje ritma).
 • Likovna umetnost: test iz Opšteg znanja-informisanosti; Provera sklonosti i sposobnosti (crtanje mrtve prirode, crtanje portreta i figura).

Departman za Biotehničke nauke u Sjenici

 • Agronomija i Prehrambena tehnologija: test iz Biologije ili Hemije po izboru.

Lična dokumenta: Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

 

Školarine za samofinansirajuće studente

 • Pravne, ekonomske, filozofske, filološke i matematičke nauke: 50.000,00 din
 • Tehničke, hemijsko-tehnološke i biomedicinske nauke, biotehničke nauke u Sjenici: 60.000,00 din
 • Strani studenti: 75.000,00 din

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja

 • Prijava na konkurs (dobija se prilikom prijavljivanja u studentskoj službi),
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (dostavljaju se fotokopije, a originalna dokumenta samo na uvid),
 • Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopije i originali na uvid),
 • Prijavni list,
 • Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (originalna uplatnica) u visini od 4.000,00 dinara.

S obzirom na to da se podnose originalna dokumenta na uvid, fotokopije ne moraju biti overene.

Prijava na dva studijska programa: Kandidat ima pravo da prijavi najviše 2 (dva) studijska programa, s tim da je dužan da polaže prijemne ispite za oba studijska programa (ako su prijemni ispiti različiti, kandidat plaća cenu oba prijemna ispita).

 

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa (samo originalna dokumenta)

 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm i jedna formata 2,5 h 2,0 cm;
 • Dokaz o uplati naknade za troškove upisa u visini od 4.000,00 dinara

Novčane naknade uplaćuju se na tekući račun Državnog Univerziteta u Novom Pazaru broj 840-2057666-16 (poziv na broj: 64-80050-102).

Ostale informacije biće blagovremeno objavljene na oglasnoj tabli i web stranici Univerziteta www.np.ac.rs

 

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Državni univerzitet u Novom Pazaru 0 0 0 0   0  

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Državni univerzitet u Novom Pazaru 0 0 0 0   0  
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog