Prijemni.infostud.com


Opšte informacije

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA, FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

 

O NAMA

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (BBA) je visokoškolska ustanova, član Univerziteta Union, koju su osnovali Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Atlas banka a.d. (današnja Piraeus banka), Beograd i Kopaonik osiguranje (današnje Triglav osiguranje), Beograd. BBA je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika, eksperata i preduzetnika iz oblasti bankarstva, osiguranja i finansija i prvu generaciju studenata upisala je 2005/06 godine. Koncepcija Fakulteta, organizacija i metodi rada u potpunosti opravdavaju naziv ‘’School of excellence’’, koji bankama, osiguravajućim i drugim finansijskim institucijama i organizacijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i sposobnosti.

 

Zašto upisati BBA:

... zbog vrhunskog kvaliteta studijskih programa

Studijski program koncipiran je po ugledu na programe vodećih svetskih univerziteta i fakulteta iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja. Nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja studenata zasnovani su na principima Bolonjske deklaracije, dok sistem evaluacije rada nastavnika obezbeđuje potreban stepen komparabilnost i kompatibilnost studija sa obrazovnim sistemom zemalja EU.

... zbog korišćenja najbolje udžbeničke literature
U nastavi se koristiti prevedeni udžbenici sa najboljih evropskih i američkih univerziteta kao i udžbenici najkompetentnijih domaćih autora.

... zbog šansi koje otvara mreža partnera BBA
BBA ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji sa domaćim i inostranim bankama u kojima studenti obavljaju stručnu praksu. BBA je uspostavila saradnju sa FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – ex. NASD, Nacionalno udruženje brokera i dilera hartija od vrednosti SAD) i otvorila mogućnost profesionalnog razvoja kroz polaganje ispita serije 65 za dobijanje licence investicionog savetnika priznate širom sveta. BBA i ICMA Centar (International Capital Market Association – Centar za međunarodno tržište kapitala) Univerziteta Reding, Velika Britanija potpisali su memorandum, koji obuhvata različite oblike saradnje na akademskom i profesionalnom planu (mogućnost nastavka studija nakon prve godine na BBA, delimično pohađanje nastave kao i direktna prohodnost na master i doktorske studije).

... zbog sticanja vrhunskog nivoa znanja, veština i profesionalnih sposobnosti
BBA omogućava sticanje bazičnih znanja, veština i sposobnosti analitičkog razmišljanja i profesionalnih kompetencija. Savremeni nastavni oblici i optimalna proporcija opšteobrazovnih, opštestručnih i užestručnih disciplina, omogućavaju formiranje kvalitetnih visokoobrazovanih stručnjaka koji su sposobni da se neposredno po završetku studija, uspešno uključe u obavljanje svih vrsta poslova kojima se finansijske institucije bave i da primenjuju stečena znanja u rešavanju praktičnih problema.
BBA je u sastavu mreže ERENET (Enterpreneurship Research and Education Network of Central European Universities) univerziteta Centralne i Istočne Evrope.
BBA je član ORACLE akademije i IBM Academic Initiative, što omogućava organizaciju stručnih kurseva ORACLE-a i svih softverskih paketa koje nudi kompanija IBM.
BBA sprovodi kontinuirano ocenjivanje znanja i sposobnosti studenata putem kompjuterskog testiranja. BBA je ovlašćeni testing centar ECDL (European Computer Driving Licence) za testiranje po ECDL programu i izdavanje sertifikata priznatog u Evropi.

... zbog posebnih podsticaja za najbolje
Odnos između nastavnika, vannastavnih radnika i studenata je profesionalan, korektan i zasnovan na uzajamnom poštovanju i uvažavanju ličnosti. BBA stipendira najbolje studente.
Najbolje studente finansiraju i druge organizacije iz finansijskog sektora Srbije. U sastavu BBA postoje studentske organizacije koje studentima omogućavaju da organizovano utiču na kvalitet obrazovnog procesa, kao i da osmisle zajedničke vannastavne aktivnosti: učešće na sportskim i stručnim takmičenjima, na naučnim i kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, ekskurzije i dr.

... nastava se izvodi u malim studijskim grupama i u različitim nastavnim oblicima
(predavanja, vežbe, seminari, stručna praksa). Studenti BBA se u toku studija obučavaju na specijalnom softveru koji se koristi u bankarskom poslovanju, analiziraju realne slučajeve i potom stečena znanja proveravaju prilikom obavljanja profesionalne prakse.

... zbog prijatne atmosfere

 

Akreditacija za naučnoistraživačku delatnost
Fakultet je rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 021-01-61/102 od 27. februara 2008. godine akreditovan i za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti društvenih nauka – ekonomija i ponovo akreditovan 3. juna 2013. godine.

Inostrani univerziteti/fakulteti i druge organizacije
Fakultet ima razvijenu saradnju sa uglednim inostranim univerzitetima/fakultetima, među kojima su:

 • Univerzitet Reding (University of Reading), Velika Britanija
 • Tehnički univerzitet u Freibergu (Technische Universität Bergakademie Freiberg), Nemačka
 • Fakultet za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu (Fachhochschule Frankfurt am Main / University of Applied Sciences), Nemačka
 • Univerzitet Torino (Scuola di Amministrazione dell’Universita degli Studi di Torino – SAA), Italija
 • Univerzitet Rim (Universita degli Studi di Roma – UNINT), Italija
 • Univerzitet Nica (Universite de Nice - Sophia Antipolis), Francuska
 • Univerzitet Sevilja (The University of Seville Law School – UdS), Španija
 • Ekonomski Fakultet Univerziteta Koimbra (Faculdade de Economia Universidade de Coimbra), Portugal
 • Ukrajinska bankarska akademija (Українська академія банківської справи Національного банку України), Ukrajina
 • Fakultet za menadžment Tehnološkog univerziteta Czestochova (Politechnika Szestzochowska, The Faculty of Management), Poljska
 • Ekonomski fakultet Tehničkog Univerziteta u Košicama (Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach), Slovačka
 • Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Ekonomska Fakulteta Univerza v Ljubljani), Slovenija
 • Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici, Crna Gora

Fakultet ima razvijenu saradnju sa prestižnim finansijskim organizacijama:

 • FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – ex. NASD), USA
 • IFC (International Finance Corporation), USA
 • ICMA centar, Univerzitet Reding, Velika Britanija
 • Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, BiH i dr.
DSC02801.jpg DSC05092.jpg DSC08228.jpgVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog